توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد
جستجو با کلید واژه ها:       
  • بر اساس نام بیمار یا هر کلید واژه دیگر (در تایپ نام بیمار و کلمات چندبخشی فاصله بین کلمات را رعایت کنید یا از کلمات یک بخشی استفاده کنید.)
  • می توانید جستجوی خود را بر اساس نوع توموربورد و انواع تومورها اختصاصی تر کنید.
توموربورد مورد نظر را انتخاب کنید:
  • با انتخاب توموربورد موردنظر، انواع تومورهای مربوطه در فیلد زیر نمایش داده می شود و قابل انتخاب خواهد بود.
انواع تومورها در توموربورد انتخاب شده:
  • قبلاً توموربورد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • می توانید با انتخاب نوع تومور، جستجوی خود را اختصاصی تر کنید.
   
جستجوی اختصاصی بر اساس کد یک بیمار:    
  • در سامانه تومور بورد، برای هر بیمار یک کد شناسه اختصاص یافته است که برای پیگیری یک بیمار کار را بسیار ساده تر و شما را از تایپ فارسی بی نیاز می کند. کافی است در مطالعۀ فایل اطلاعات یک بیمار، در صورت تمایل به پیگیری آن بیمار در مراجعه های بعدی و اطلاع از نتایج اقدامات انجام شده برای بیمار، کد شناسه آن را در جایی ذخیره کنید و در جستجوهای بعدی از این کد استفاده نمایید.

General Tumor
Cancer of the Lip
بیمار خانم 32 ساله با بیمار خانم 32 ساله ای است که اکنون در هفته 25 بارداری بسر می برد و بعلت عوارض پیشرفته در بخش مراقبت ویژه قلبی بستری است و برای تصمیم گیری درمانی به تومور بورد معرفی شده است
منظور از طرح در توموربورد: برای تصمیم گیری درمانی به تومور بورد
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/12/06
General Tumor
Cancer of the Lip
بیمار خانم 72 ساله با درد و خونریزی آنال
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/11/24
General Tumor
1
بیمار خانم 54 ساله با توده حجیم و خونریزی دهنده ناحیه باتوک راست، اولین بار دو ماه قبل، مراجعه نموده. از یک سال قبل از مراجعه توده ای در این ناحیه ایجاد و تدریجاً رشد نموده ولی بیمار به آن توجهی نکرده و علیرغم رشد محسوس آن از مراجعه درمانی امتناع نموده است.
منظور از طرح در توموربورد: بررسی
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
1
بیمار آقای 44 ساله با سابقه Pure seminoma of right Testis، در دو سال قبل، و درمان کلاسیک، به علت پیدایش توده ای در اینگواینال چپ (طرف مقابل) مراجعه نموده. پاتولوژی ضایعه اخیر نیز Pure seminoma گزارش شده است.
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
1
بیمار خانم 39 ساله با در هفته 26 بارداری بعلت احسای توده ای در پستان راست به درمانگاه جراحی مراجعه نموده است. سابقه باروری وی بشرح زیر بوده است: G = 3, P = 2, Ab. = 0, Liv. Child = 2, Gestational age = 27 وی سابقه دو زایمان طبیعی، و یک ا عمل جراحی برداشتن فیبروم رحمی داشته است. سابقه فامیلی منفی است.
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
Cancer of the Lip
بیمار آقای 36 ساله با پیدایش دو ضایعه زخمی در پوست پشت پای راست
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/02/06
General Tumor
1
بیمار آقای 25 ساله با گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
منظور از طرح در توموربورد: گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
تشخیص پاتولوژی: گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
تاریخ آخرین جلسه: 1396/01/22
Breast Tumor
Invasive Breast Cancer
بیمار خانم 38 ساله با سردرد
منظور از طرح در توموربورد: رد ضایعه متاستاتیک
تشخیص پاتولوژی: کارسینوم مهاجم داکتال
تاریخ آخرین جلسه: 1395/08/15
Breast Tumor
Invasive Breast Cancer
بیمار خانم 58 ساله با توده پستان و تیرویید
منظور از طرح در توموربورد: تعیین پلان درمان
تشخیص پاتولوژی: کانسر مهاجم داکتال
تاریخ آخرین جلسه: 1395/08/06
Breast Tumor
Metastatic Breast Cancer
بیمار خانم 41 ساله با تشنج
منظور از طرح در توموربورد: تعیین پلان درمان
تشخیص پاتولوژی: کارسینوم داکتال مهاجم
تاریخ آخرین جلسه: 1395/07/10
1  2  3      15
  

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد